Archiv: Daňový kalendář pro rok 2003


Plátci spotřebních daní, jejichž měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle ust. § 5 odst. 1 písm. b) a e) zák. č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), nepřesáhne částku 10 mil. Kč, odvádějí daň jednou částkou za měsíc, nejpozději do 55. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud jejich měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle ust. § 5 odst. 1 písm. b) a e) zákona o spotřebních daních, přesáhne částku 10 mil. Kč, odvádějí plátci zálohové pevné částky denně, počínaje 56. dnem od začátku měsíce, ve kterém daňová povinnost vznikla, a konče 55. dnem od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily "topné oleje" pro výrobu tepla, vybraná uhlovodíková paliva a maziva pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa - tzv. "zelená nafta" a "technický benzin" nebo "mazací oleje" jinak než pro pohon motorů nebo pro výrobu zákonem definovaných směsí. Daňové přiznání předkládají poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení vznikl.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů speciální úprava.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, cizím podnikatelským subjektům, které nejsou oprávněny podnikat na území České republiky, vrácení daně zahraničním fyzickým osobám a vrácení daně zdravotně postiženým osobám je upraveno v příslušných ustanoveních části čtvrté zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Leden
pátek 24. spotřební daň- odvod daně za listopad 2002
pondělí 27. spotřební daň- daňové přiznání za prosinec 2002
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2002 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2002
pátek 31. daň silniční- daňové přiznání a daň za rok 2002
daň z nemovitostí- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2003
Únor
pondělí 17. daň z příjmů- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
čtvrtek 20. daň z příjmů- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2002
pondělí 24. spotřební daň- odvod daně za prosinec 2002
úterý 25. spotřební daň- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za leden
Březen
pondělí 17. daň z příjmů-čtvrtletní záloha na daň
úterý 25. spotřební daň- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za únor
čtvrtek 27. spotřební daň- odvod daně za leden
pondělí 31. daň z příjmů- přiznání k dani a daň za rok 2002
Duben
úterý 15. daň silniční- záloha na daň za 1. čtvrtletí
čtvrtek 24. spotřební daň- odvod daně za únor
pátek 25. spotřební daň- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
Květen
pondělí 26. spotřební daň- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za duben (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za březen
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za duben
Červen
pondělí 2. daň z nemovitostí- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
pondělí 16. daň z příjmů- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
úterý 24. spotřební daň- odvod daně za duben
středa 25. spotřební daň- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za květen
pondělí 30. daň z příjmů- přiznání k dani a daň za rok 2002
daň z nemovitostí- splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s  výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
Červenec
úterý 15. daň silniční- záloha na daň za 2. čtvrtletí
pátek 25. spotřební daň- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za červen (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za květen
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
Srpen
pondělí 25. spotřební daň- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za červen
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za červenec
Září
pondělí 1. daň z nemovitostí- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
pondělí 15. daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
středa 24. spotřební daň- odvod daně za červenec
čtvrtek 25. spotřební daň- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za srpen
úterý 30. daň z nemovitostí- splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
Říjen
středa 15. daň silniční- záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 27. spotřební daň- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za září (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za srpen
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
Listopad
pondělí 24. spotřební daň- odvod daně za září
úterý 25. spotřební daň- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za říjen
Prosinec
pondělí 1. daň z nemovitostí- poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
pondělí 15. daň z příjmů- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční- záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 29. spotřební daň- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za říjen
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za listopad