Daňový kalendář pro rok 2004


Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa.

Spotřební daň je splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů speciální úprava.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, cizím podnikatelským subjektům, které nejsou oprávněny podnikat na území České republiky, vrácení daně zahraničním fyzickým osobám a vrácení daně zdravotně postiženým osobám je upraveno v příslušných ustanoveních části čtvrté zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Exituje možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2004, tj. může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech!

Dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ust. § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.LEDEN
pondělí 26. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2003
-  daňové přiznání za prosinec 2003
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2003 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2003
ÚNOR
pondělí 2. daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2003
daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2004
pondělí 16. daň z příjmů - podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
-  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20. daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2003
úterý 24. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2003
středa 25. spotřební daň - daňové přiznání za leden
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
čtvrtek 11. spotřební daň - splatnost daně za leden
pondělí 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 25. spotřební daň - daňové přiznání za únor
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
středa 31. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2003
DUBEN
pátek 9. spotřební daň - splatnost daně za únor
čtvrtek 15. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 26. spotřební daň - daňové přiznání za březen
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- záloha na vlastní daňovou povinnost za duben, resp. 2. čtvrtletí
KVĚTEN
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za březen
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za duben
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
pondělí 31. daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
středa 9. spotřební daň - splatnost daně za duben
úterý 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za květen
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
středa 30. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2003
daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 12. spotřební daň - splatnost daně za květen
čtvrtek 15. daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 26. spotřební daň - daňové přiznání za červen
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
SRPEN
pondělí 9. spotřební daň - splatnost daně za červen
středa 25. spotřební daň - daňové přiznání za červenec
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
úterý 31. daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
čtvrtek 9. spotřební daň - splatnost daně za červenec
středa 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27. spotřební daň - daňové přiznání za srpen
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
čtvrtek 30. daň z nemovitostí - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ŘÍJEN
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za srpen
pátek 15. daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 25. spotřební daň - daňové přiznání za září
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
LISTOPAD
úterý 9. spotřební daň - splatnost daně za září
čtvrtek 25. spotřební daň - daňové přiznání za říjen
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
úterý 30. daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pátek 10. spotřební daň - splatnost daně za říjen
středa 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 27. spotřební daň - daňové přiznání za listopad
-  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok )
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad