Daňový kalendář pro rok 2005


Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (topné oleje) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (zelená nafta).

Spotřební daň je splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU je nutné podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Existuje možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2005, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech.

Pro poplatníky daně z příjmů právnických osob platí, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,-Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ust. § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů. Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.LEDEN
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2004
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2004
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2004 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2004
- souhrnné hlášení za 4 čtvrtletí 2004
pondělí 31. daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2004
daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2005
ÚNOR
středa 9. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2004
úterý 15. daň z příjmů - podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 21. daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2004
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
pondělí 14. spotřební daň - splatnost daně za leden
úterý 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
čtvrtek 31. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2004
DUBEN
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za únor
pátek 15. daň silniční - záloha na daň za 1.čtvrtletí
pondělí 25. spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1.čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí
KVĚTEN
úterý 10. spotřební daň - splatnost daně za březen
středa 25. spotřební daň - daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
úterý 31. daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
čtvrtek 9. spotřební daň - splatnost daně za duben
středa 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27. spotřební daň - daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
čtvrtek 30. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2004
daň z nemovitostí - splatnost 2.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za květen
pátek 15. daň silniční - záloha na daň za 2.čtvrtletí
pondělí 25. spotřební daň - daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2.čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2.čtvrtletí
SRPEN
úterý 9. spotřební daň - splatnost daně za červen
čtvrtek 25. spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
středa 31. daň z nemovitostí - splatnost 1.splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
pátek 9. spotřební daň - splatnost daně za červenec
čtvrtek 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 26. spotřební daň - daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
pátek 30. daň z nemovitostí - splatnost 3.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ŘÍJEN
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za srpen
pondělí 17. daň silniční - záloha na daň za 3.čtvrtletí
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3.čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3.čtvrtletí
LISTOPAD
středa 9. spotřební daň - splatnost daně za září
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
středa 30. daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pondělí 12. spotřební daň - splatnost daně za říjen
čtvrtek 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
úterý 27. spotřební daň - daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok )
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad