Daňový kalendář pro rok 2006


Plátci spotřebních daní, kterým podle zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o spotřebních daních") vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "topné oleje") a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (dále jen "zelená nafta") a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Existuje možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2005, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech.

Pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,-Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ust. § 17a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů. Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.LEDEN
pondělí 9. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 24. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2005
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2005 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2005
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2005
úterý 31. daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2005
daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2006
ÚNOR
čtvrtek 9. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20. daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2005
pátek 24. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň - daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
pondělí 13. spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 27. spotřební daň - splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
pátek 31. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005
čtvrtek 2. daň z příjmů

- vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2005

DUBEN
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 18. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 24. spotřební daň - splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
KVĚTEN
středa 10. spotřební daň - splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
středa 31. daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
pátek 9. spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pondělí 26. spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
pátek 30. daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005
daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
úterý 25. spotřební daň - splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
SRPEN
středa 9. spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 24. spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
čtvrtek 31. daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 25. spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
ŘÍJEN
pondělí 2. daň z nemovitostí - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
úterý 10. spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
středa 25. spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
LISTOPAD
čtvrtek 9. spotřební daň - splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň - splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
čtvrtek 30. daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
středa 27. spotřební daň - splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad